Artikel 1: identificatie van de verkoper 

Naam ondernemer: Sofie De Heyn

Handelsnaam: Cozydeco

Maatschappelijke zetel: Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi)

Afhaalpunt goederen: Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi)

Telefoonnummer: +32 486 75 24 11

E-mail: info@cozydeco.be

Btw-nummer: BE0670.801.520

Artikel 2: algemene bepalingen 

De website www.cozydeco.be met maatschappelijke zetel te Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi) en BTW-nr BE0670.801.520, biedt haar klanten de mogelijkheid om online producten aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘klant’). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de koper en Cozydeco aanvaard zijn.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en verkoper.

De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.

Artikel 3: aanbod 

Hoewel de webshop met de grootste zorg is ontworpen, is het mogelijk dat de verstrekte informatie niet volledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cozydeco niet. Cozydeco is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële fouten, typefouten of typefouten. 

Indien de klant specifieke vragen heeft omtrent bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, levertijd of levermethode, vragen wij om contact op te nemen met onze klantenservice. Het is altijd mogelijk om een ​​afspraak te maken en de artikelen te komen bezichtigen. 

Alle op de website aangeboden artikelen zijn nieuw, tenzij in de productomschrijving uitdrukkelijk vermeldt dat dit niet het geval is. 

Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Cozydeco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit zo snel mogelijk in de webshop vermeld. Mocht de klant intussen de goederen reeds besteld hebben, zal contact opgenomen worden met de klant. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper of verkoper. De klant kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt de betaling van het bestelde product teruggestort.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wordt dit in het aanbod vermeld. De klant dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.

Artikel 4: overeenkomst – online aankopen 

Het verkoopcontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het verkoopcontract wordt pas definitief wanneer de klant de bestelling volledig betaald heeft. De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 5: prijs

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplichte belastingen of heffingen die de klant dient te betalen. 

Bij facturering van bezorgkosten, reserveringskosten of administratiekosten worden deze apart vermeld. 

De prijsdetails van het artikel zijn uitsluitend gebaseerd op hun letterlijke schriftelijke beschrijving. De foto’s die aan de producten zijn gekoppeld, zijn voor decoratieve doeleinden en kunnen items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6: levering/afhaling

De klant kan tijdens de bestelprocedure aanduiden waar de goederen geleverd mogen worden. Na het afronden van de bestelling zal via e-mail een bevestiging gestuurd worden met de details van de bestelling en een link om de verzending van deze bestelling te kunnen volgen. 

De genoemde levertijden zijn indicatief. Eventuele vertraging in de leveringstermijn mag geen aanleiding geven tot het opleggen van een boete of aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant. Cozydeco heeft het recht om in gedeelten te leveren.

Het afhaalpunt van Cozydeco is gesitueerd in de Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare (Lochristi). De goederen kunnen afgehaald worden op een tijdstip dat bij voorkeur vooraf overeengekomen werd tussen de klant en Cozydeco.

In geval van zichtbare schade en / of kwaliteitsgebrek van een artikel of enige andere fout geconstateerd tijdens de levering, is de klant verplicht Cozydeco onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant heeft het recht om een ​​beschadigde levering te weigeren. In dat geval zal de klant zijn opmerkingen op de afleverbon noteren en Cozydeco onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. Als de klant de bestelling aanvaardt en de tekortkoming achteraf constateert, stuurt hij onmiddellijk een e-mail naar info@cozydeco.be met digitale foto’s van het artikel en de verpakking, met vermelding van het bestelnummer.

Het risico bij verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra deze (of een door de klant aangewezen derde) de goederen fysiek in eigendom krijgt. 

In het geval dat de klant verkiest om een extern bedrijf in te schakelen voor het transport zijn alle kosten voor rekening van de klant. In dit geval kan de verkoper geen aansprakelijkheid nemen voor kwaliteitsverlies door het transport.

Na bevestiging van betaling wordt de bestelling bij B-Post aangeleverd.

Verzendkosten inclusief BTW:

  • België: 6 EUR
  • Nederland en Luxemburg: 8,5 EUR
  • Frankrijk en Duitsland: 10 EURO
  • Andere landen van de Europese Unie: 20 EUR

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Cozydeco totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.

De klant verplicht zich om, indien nodig, het eigendomsvoorbehoud van Cozydeco aan derden te melden, bijvoorbeeld in geval van beslag op artikelen die nog niet volledig zijn betaald.

Artikel 8: herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die als consument artikelen online bij Cozydeco kopen:

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de klant, of een derde die door de klant is aangesteld en die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in eigendom krijgt.

Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant Cozydeco per e-mail (via info@cozydeco.be) op de hoogte brengen van zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. 

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn kennisgeving waarin hij aangeeft dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant is verplicht de goederen onmiddellijk of uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij Cozydeco op de hoogte bracht van zijn besluit om het contract op te zeggen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant draagt ​​de kosten die rechtstreeks verband houden met het terugzenden van de goederen.

Indien de waarde van het geretourneerde product op de een of andere manier is gedaald, behoudt Cozydeco zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en van hem schadevergoeding te eisen in het geval dat de waardevermindering van het goed het gevolg is van het gebruik van het goed door de klant. 

Alleen artikelen in hun originele verpakking en vergezeld van al hun accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant besluit het contract te herroepen, zal Cozydeco de klant het bedrag terugbetalen dat voor de desbetreffende bestelling werd ontvangen, met uitzondering van de kosten van standaardlevering, binnen maximaal 14 kalenderdagen vanaf de dag dat Cozydeco door de klant op de hoogte werd gebracht. In het geval van een koopcontract heeft Cozydeco het recht om, alvorens de terugbetaling te doen, te wachten tot alle goederen aan haar zijn geretourneerd.   

Cozydeco zal de klant terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die welke door de klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere methode van terugbetaling heeft aanvaard. In geen geval kan de klant voor een dergelijke terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen vervaardigd volgens specificaties van de klant of uitdrukkelijk bestemd voor een bepaalde persoon (maatwerk)
  • levering van diensten na volledige levering van de dienst

Artikel 9: garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de aankoop van consumptiegoederen geniet de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie is geldig vanaf de aankoopdatum van een goed door de eerste eigenaar (in dit geval de levering van het goed aan de laatste). Alle commerciële garanties gelden onverminderd deze rechten.

Om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant zijn afgeleverd, dient de klant eerst contact op te nemen met de klantenservice van Cozydeco. De klant is dan verplicht het artikel op zijn kosten aan Cozydeco te retourneren.

In het geval dat hij een gebrek constateert, is de klant verplicht Cozydeco zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In alle gevallen moet elk defect binnen 2 maanden na ontdekking ervan door de klant worden gemeld. Na deze periode vervalt elk recht op herstel of vervanging. De garantie (commercieel en / of wettelijk) is nimmer van toepassing in geval van gebreken die optreden als gevolg van een ongeval, nalatigheid, val, gebruik van het artikel in strijd met wat het was ontworpen voor, het niet naleven van de instructies voor gebruik of instructies, aanpassingen of wijzigingen aangebracht aan het artikel, brutaal gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken geconstateerd na een periode van 6 maanden vanaf de aankoopdatum, in dit geval de leveringsdatum, worden niet als verborgen gebreken beschouwd, tenzij de klant het tegendeel levert.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: klantenservice

De klantenservice van Cozydecot is telefonisch bereikbaar op +32 486 75 24 11 en per e-mail op info@cozydeco.be. 

Artikel 11: privacy

Cozydeco respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen door Cozydeco verwerkt worden voor het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en informatie van Cozydeco op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Cozydeco houdt online enkel anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe marketing, kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Cozydeco, Oude Veldstraat 59, 9080 Zaffelare, info@cozydeco.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Indien u hierover vragen heeft, kunt u ons contacteren op info@cozydeco.be.

Artikel 12: gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen machines identificeren.

De Cozydeco-website maakt gebruik van zowel “first party cookies” als “third party cookies”

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat deze geen cookies accepteert, een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat cookies achteraf van uw harde schijf worden verwijderd. U kan deze instellingen in uw browserinstellingen maken (via de help-functie). Houd er echter rekening mee dat in dit geval sommige grafische elementen niet correct worden weergegeven en dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: schending van de geldigheid – geen verklaring van afstand

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cozydeco om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cozydeco. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Cozydeco kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: ondersteunende documenten

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 16: toepasselijk recht – Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I-richtlijn inzake internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende goederen.

×

Heb je een vraag of opmerking? Contacteer ons gerust.

× Hoe kan ik je helpen?